Szukaj

Warunki gwarancyjne i zgłoszenia reklamacyjne

KARTA GWARANCYJNA

Warunki gwarancji

 1. Cały wyrób objęty jest 24-miesięczną gwarancją. Ponadto stelaż elektryczny objęty jest 60 miesięcznągwarancją (dotyczy zespołu napędowego, zasilacza oraz sterownika).
 2. Wady produktu ujawnione w okresie gwarancji będą usuwane bezpłatnie w ciągu 14 dni roboczych od daty otrzymania reklamowanego produktu.
 3. W przypadku, gdy usunięcie wady nie jest możliwe lub wiązałoby się z nadmiernymi kosztami, Gwarant może wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad.
 4. Gwarancją nie są objęte reklamacje dotyczące:
  1. naturalnego zużycia wyrobu (w tym ścieranie powierzchni regulatorów stopy, kontrolera wysokości),
  2. mechanicznego uszkodzenia wyrobu (w tym zarysowania powierzchni blatu),
  3. wad wyrobów po jakichkolwiek przeróbkach i zmianach konstrukcyjnych oraz naprawach dokonanych samodzielnie,
  4. wad powstałych w wyniku montażu niezgodnego z instrukcją i użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem,
  5. użytkowania niezgodnego z zaleceniami zawartymi w ogólnych warunkach dotyczących eksploatacji dołączonej instrukcji,
  6. uszkodzeń wynikających ze skrajnych warunków klimatycznych lub czynników środowiskowych, do których produkt nie jest przeznaczony (np.: kwasy, wilgoć itp. -dokładny opis w instrukcji),
  7. zniszczenia powierzchni elementów stalowych i aluminiowych o krawędzie krzeseł lub innych urządzeń biurowych.
 5. W przypadku wystąpienia usterki Nabywca powinien dostarczyć produkt zabezpieczony przed uszkodzeniami w trakcie transportu wraz z ważną kartą gwarancyjną do sprzedawcy, u którego dany produkt zakupił.
 6. Po upływie 7 dni od wydania produktu Nabywcy, roszczenia odnośnie uszkodzeń mechanicznych (zarysowania, wgniecenia, braki elementów wyposażenia itp.) nie będą uznawane. W w/w. terminie należy rozpakować towar, zdjąć folię i zabezpieczenia w celu wykluczenia uszkodzeń mechanicznych oraz brakujących komponentów. Jeżeli w dniu dostawy są zastrzeżenia co do dostarczonego produktu, konieczne jest spisanie protokołu szkody w obecności kuriera lub przewoźnika i przesłanie go do Gwaranta wraz ze zgłoszeniem reklamacyjnym.
 7. Niniejsza karta gwarancyjna jest ważna z prawidłowo wypisaną nazwą i typem wyrobu, rodzajem i kolorem wykończenia oraz datą sprzedaży.
 8. Terytorialny zasięg ochrony gwarancyjne obejmuje obszar RP.
 9. Gwarancja na towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Nabywcy wynikających z tytułu rękojmi.
 10. Dokonanie naprawy przez nieuprawnione osoby, użycie do naprawy nieoryginalnych części skutkuje utratą gwarancji.
 11. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje tylko wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanym produkcie.
 12. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi warunkami gwarancji mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy „O prawach konsumenta”.

GWARANT: DESKWISE
ul. Żwirowa 1, 64-980 Trzcianka tel.: 660 112 096, 794 339 668 e-mail: kontakt@deskwise.pl /rodzaj i kolor wykończenia/

W przypadku reklamacji Nabywca winien uzupełnić zgłoszenie o poniższe informacje i załączyć je do reklamowanego wyrobu.

ZGŁOSZENIE REKLAMACYJNE

1. Nazwa i typ biurka, o cechach: 

2. Data zakupu: 

3. Imię i nazwisko, adres, telefon i e-mail Reklamującego:

4. Opis reklamowanych wad: 

5. Inne / uwagi / żądania: 

............................................................... 

data i podpis Reklamującego

(tylko jeżeli zgłoszenie jest przesyłane w wersji papierowej)

Koszyk

Twój koszyk jest pusty.

Zamawiam i płacę