Szukaj

Z wizytą w Tofu Media.

Bartosz, 13 grudzień 2020
Z wizytą w Tofu Media.

Zaczę­li­śmy cie­szyć się coraz więk­szym zaufa­niem wśród naszych klien­tów, 
a dobra opi­nia nie pozo­stała bez echa. Naszym klien­tem zostało Tofu Media, które zaprosiło nas do sie­bie. 

To dosko­nała oka­zja, by poznać ludzi, któ­rym przy­glądamy się od lat przez Youtube i inne media. Bar­dzo cenimy kon­tent jaki powstaje dzięki wspól­nej pracy całego teamu. Zaczy­na­jąc od Krzysz­tofa Gon­cia­rza, Ilonie Patro poprzez Kon­rada 
a koń­cząc na Ewie i Kasi. 

Każdy udo­stęp­niony mate­riał nie­sie za sobą ogromną war­tość i prze­sła­nie, które tra­fia do milio­nów odbior­ców, w tym także do Cie­bie. I do Cie­bie. I do Was wszys tkich. Tak samo jak zespół z Mar­szał­kow­skiej pra­cuje po to, by swo­imi mate­riałami (fil­mami) zara­żać ludzi pasją, pozy­tywną ener­gią i prze­sła­niem,
my, zespó­ł De­skwise też chcemy wnieść zupeł­nie nowe i nie­znane dotych­czas idee. 

Każdy pra­cow­nik wyko­nuje coś wię­cej niż tylko pracę. Prze­kłada swój talent, doświad­cze­nie i umie­jęt­no­ści na rewo­lu­cyj­ność. Bez zna­cze­nia czy mon­tuje filmy, obra­bia zdję­cia, pro­jek­tuje wnę­trza czy kon­stru­uje pod­ze­społy samo­cho­dowe.

Wszystko zaczyna się od miej­sca, w któ­rym się znaj­duje i jakie ma bodźce wokół sie­bie. Nasze biurka to nie tylko miej­sce, przy któ­rym wyko­nujesz swoje zada­nia. To miej­sce, w któ­rym spo­tę­gu­jesz swoje wszyst­kie walory, a pracę zamie­nisz na wybitne efekty. Tą war­to­ścią dodaną chcemy się dzie­lić z każ­dym, kto nam zaufa.

Epoki wyzna­czane są przez wiel­kie wyda­rze­nia. W Pol­sce tym wyda­rze­niem jest zupeł­nie nowy stan­dard pra­co­wa­nia, który my będziemy wdra­żać i uświa­da­miać jak waż­nym aspek­tem dla zdro­wia i pro­duk­tyw­no­ści, jest sta­nie pod­czas wyko­ny­wa­nych zadań. Nie sprze­da­jemy biu­rek. Sprze­da­jemy per­fek­cję, pro­fe­sjo­na­lizm i nowa­tor­skie podej­ście do życia.

Tofu Media zde­cy­do­wało się na współ­pracę z nami, ponie­waż rozu­mie naszą wizję i popiera ją. Już po krót­kim okre­sie użyt­ko­wa­nia sztab mon­ta­ży­stów dostrzegł intrat­ność naszych autor­skich roz­wią­zań oraz wyso­kie stan­dardy i jakość.
Przy naszym biurku Kon­rad Śniady, twórca fil­mowy opo­wie nam o swoim pro­ce­sie twór­czym.

W trakcie aranżacji przestrzeni
.

Koszyk

Twój koszyk jest pusty.

Zamawiam i płacę