Szukaj

Twoja ulubiona pozycja, czyli szybkie podnoszenie gestem.

Rafał, 13 grudzień 2020
Twoja ulubiona pozycja, czyli szybkie podnoszenie gestem.

Zmie­nia­jąc pozy­cje z sie­dzą­cej na sto­jącą przy biurku z regu­lo­wa­nym bla­tem od Deskwise nie trzeba sku­piać uwagi na wyko­ny­wa­niu tej czyn­no­ści i odry­wać się od pracy. Jak tego doko­nać?


Wystar­czy usta­wić szyb­kie wybie­ra­nie intu­icyj­nym gestem, które będziesz uży­wać przy każ­dej zmia­nie pozy­cji, ponie­waż przy­zwy­cza­isz się za już pierw­szym razem.

Podwójne odchy­le­nie panelu ste­ru­ją­cego w zada­nym kie­runku spo­wo­duje automatyczne podnie­sie­nie lub opusz­cze­nie blatu biurka do zapi­sa­nej ulu­bio­nej pozy­cji.

Co możesz zyskać?
- Czas, ponie­waż mecha­nizm pra­cuje za Cie­bie i nie prze­ry­wasz sku­pie­nia.

- Zdrow­sze życie, ponie­waż zmie­niasz pozy­cję i wpro­wa­dzasz ruch do pracy przy biurku.

- Odkry­wasz nowe moż­li­wo­ści.


Instrukcja w kilku prostych krokach. 

1. Włącz apli­ka­cje Desk Con­trol na swoim tele­fo­nie. Jeśli jesz­cze jej nie masz, to klik­nij tutaj, aby pobrać. Apli­ka­cja Desk Con­trol.

2. Przy­trzy­maj przy­cisk blu­eto­oth na panelu ste­ru­ją­cym, aż zaświeci się nie­bie­ska dioda LED, co pozwoli na spa­ro­wa­nie biurka z tele­fo­nem.


3. Połącz się z Biur­kiem w parę.4. Ustal swoją ulu­bioną pozy­cje sto­jącą i sie­dzącą prze­cho­dząc do Set­ting > Change fau­vo­rite posi­tion i kli­ka­jąc w gwiazdkę wybierz i zapisz przy­naj­mniej dwie pozy­cje.

Jeśli zostało skon­fi­gu­ro­wane to wcze­śniej, przejdź do kolej­nego punktu.5. Przejdź do Set­tings i wybierz Auto­ma­tic drive.6. Włącz upwards i down­wards direc­tion, następnie wróć do głów­nego menu.

Odchyl podwój­nie panel ste­ru­jący w górę lub dół, a biurko auto­ma­tycz­nie zmieni wyso­kość blatu.

! Jeśli podwójne odchy­le­nie panelu zosta­nie wyko­nane zbyt szybko to zosta­nie ode­brane jako przy­pad­kowe.

Wideo:

.

Koszyk

Twój koszyk jest pusty.

Zamawiam i płacę