Szukaj

Jak działa ładowarka indukcyjna. Jaką wybrać?

Rafał, 13 grudzień 2020
Jak działa ładowarka indukcyjna. Jaką wybrać?

Łado­warka induk­cyjna opiera się na zasa­dzie dzia­ła­nia induk­cji elek­tro­ma­gne­tycz­nej, czyli zja­wi­ska powsta­wa­nia siły elek­tro­mo­to­rycz­nej w prze­wod­niku na sku­tek zmian stru­mie­nia pola magne­tycz­nego.

Zmiana ta może być spo­wo­do­wana zmia­nami pola magne­tycz­nego lub względ­nym ruchem prze­wod­nika i źró­dła pola magne­tycz­nego.

cewka indukcyjna
Zwinięty spiralnie miedziany przewód - Cewka


Prze­wod­ni­kiem w łado­warce jest zwi­nięty spi­ral­nie mie­dziany prze­wód – cewka (nadawcza). Prąd zmienny, który pły­nie przez cewkę powo­duje wytwa­rza­nie pola elektromagne­tycz­nego wokół niej.

Siła wytwa­rza­nego pola zależna jest od ilo­ści zwo­jów cewki. Im wię­cej zwo­jów, tym moc­niej­sza łado­warka indukcyjna.

W tele­fo­nie umiesz­czona jest rów­nież cewka (odbiorcza). Kiedy tele­fon z funk­cją łado­wa­nia induk­cyj­nego znaj­dzie się w obsza­rze dzia­ła­nia pola elektromagne­tycz­nego wytwa­rza­nego przez łado­warkę induk­cyjną, to w cewce tele­fonu indu­ko­wany jest prąd, który prze­ka­zy­wany jest do bate­rii. Proste.Ideą zastosowania ładowarki indukcyjnej w blacie jest możliwość wygodnego ładowania urządzeń bezprzewodowo w miejscu, gdzie pracujemy lub spędzamy czas. Głównym założeniem konstrukcyjnym było bezpieczeństwo i funkcjonalność danego rozwiązania. Grubość blatu nad ładowarką musi być tak dobrana, aby uniemożliwić przypadkowe wgniecenie blatu. 

Natomiast to powoduje, że dystans ładowarki indukcyjnej do urządzenia jest większy, niż w zwykłych ładowarkach, gdzie telefon leży bezpośrednio na niej. Co to oznacza? 

Im więk­sza odle­głość tele­fonu od łado­warki, tym gor­sza spraw­ność. Ale...

Nasze biurka bez względu na zasto­so­waną tech­no­lo­gie pro­duk­cji blatu są wyposażane w standardzie w ładowarkę Distan­ce+.

Jest to mocniejsza ładowarka względem poprzedniego wariantu, która pozwala na szybkie ładowanie urządzeń nawet w grubym etui. Moc ładowarki to 15W, a parametry ładowania dostosowywane są automatycznie, aby zapewnić optymalne, bezpieczne i szybkie ładowanie.Należy pamię­tać, aby wybie­ra­jąc kon­kretny rodzaj lub model łado­warki nie kie­ro­wać się ceną, a jako­ścią. Ogromne zna­cze­nie ma rodzaj zasto­so­wa­nej tech­no­logii i mate­ria­łów.

Funkcjonalności naszego rozwiązania prezentuje film:

Nasze ładowarki i wiedza pozwalają na zastosowanie ich w blatach betonowych, ceramicznych, lastryko itp. Dlatego świetnie sprawdzą się w każdej kawiarni lub miejscu publicznym.

.

Koszyk

Twój koszyk jest pusty.

Zamawiam i płacę